بهترین مارک های لوازم آرایشی خوب ایرانی و خارجی را بشناسیم!!!

همین محصولات میزان مرغوب بودن بالایی دارا‌هستند و تولیدات آن نیازهای تمامی زنان را تامین نموده است. متغیرهای مستقل حدود 71 درصد تغییرات تبلیغات را تبیین نموده و نقش سرمایه فرهنگی و رسانههای عمومی در مقایسه اهمیت بقیه متغیرها عمده است. 2014) پژوهشهای متعددی رابطۀ میان چک بدن و شرم از تن را تأیید میکنند؛ بهطوری که در چک تن احتمال همین وجود داراست که زنان خود را اساسی ایدهآل فرهنگی ظاهر زنانه در تمدن غربی مقایسه کنند. درنتیجه ممکن هست این مقایسه سبب ساز شرم از تن شود. ضروری است زنان طبق اهمیت معیارهای فرهنگی تن به اطمینان برسند و از قضاوتهای منفی پرهیز کنند. این تحلیل مداوم بر ظاهر، پیامدهای تجربی منفی برای زنان به بار میآورد که مهمترین آنها عبارتاند از: خجالت از بدن، اضطراب و خلل تغذیه. در یک سری دهۀ اخیر دختران و زنان برنا در جمهوری اسلامی ایران به لاغری بهمنزلۀ ترازو زیبایی اعتنا کردهاند و مبادرت به جهت رعایت رژیم غذایی لاغری به جهت دستیابی به تناسب اندام به دغدغۀ اکثری از دختران و زنان ایرانی تبدیل شده است. ازنظر مککینلی و هاید (1996) معیارهای فرهنگی بدن ایدهآل یک زن هنگامی می باشد که تن خود را اساسی واحد سنجش خودش تماشا میکند. این نوجوانان به فهم مبنا از خویش در مجموعه همسالان یا آنان که احاطهشان کردهاند، تمایل دارا‌هستند (Berger & Reilly, از کجا لوازم ارایشی اصل بخریم 2008: 299)؛ درواقع، تصویر تن پدیدهای متأثر از جنسیت است. زنانی که میخواهند زیبا باشند وقتی همین میل را بهمنزلۀ خواستۀ شخصی گزینش میکنند، نسبت به وقتی که ازنظر معیارهای اجباری بیرونی در فشار قرار دارند، رغبت بیشتری به زیبایی دارند. دادههای آزمایشی نشان دادهاند تمرکز شخص بر خویش باعث می‌گردد افراد دیگر شکافت بیشتری بر او داشته باشند؛ به این ترتیب بضاعت تمرکز او بر محیط بیرونی کمتر مییابد. همین دیدگاه خودشیءانگاری نامیده می شود و مشخصۀ اهمیت آن نظارت مداوم بر ظاهر بیرونی شخص است. زمان خرید اسباب آرایشی به مواد تشکیل دهنده آن اعتنا نمایید و از تهیه محصولات حاوی سرب و پارابن جلوگیری نمایید. شما می بایست مخاطبان خود را تشویق کنید تا اهمیت شناسایی کالا پوست خود، مواد مضر برای پوستشان را تشخیص دهند و از محصولات حاوی این مواد اجتناب کنند.