هدرز موتور B3 (پراید قدیم) – سام تیونینگ

هدرز ها را میتوان بر پایه ظاهری که دارند، در دستههای متعدد دستهبندی کرد، به این ترتیب شرکت تولید کننده باید حساس دقت به نکتههایی زیرا مشخصات موتور و فضایی که در اختیار آن است، یک گونه از این قطعه را طراحی کنند. انواع هدرز را میتوان در سه مدل کرومی، فولادی و سرامیکی دستهبندی کرد؛ طراحی یک هدرز می بایست اهمیت دقت به موضوعاتی چون ارتقا توان هدرز، توجه به مقدار آلایندگی موجود و مقدار تاثیری که بر مصرف سوخت میگذارد، طراحی شود. هدرز پراید یک عدد از لوازمی هست که به جهت ارتقا عجله و قدرت ماشین آیتم به کارگیری قرار می‌گیرد ، به جهت این‌که بتوانید غایت راندمان را از خودرو پراید دریافت نمایید همین گزینه یکی از از موردها لازم میباشد. طراحی و ساخت مانیفولد به صورتی میباشد که تراز آن صیقلی وجود ندارد و زبر و ناصاف نیز به حیث میرسد، از این جهت در هنگام بیرون شدن گازها آلاینده، اختلالاتی دیده میشود، ولی از آنجاییکه در طراحی و ساخت هدرز پراید یورو4 فولادی از طرز خمکاری استعمال شده است، تراز آن صاف و صیقلی دیده میگردد و به این عامل خروج گازهای آلاینده به بهترین شرایط ممکن رخداد میافتد. درصورتیکه بخواهیم در ارتباط با طراحی همین قطعه بگوییم؛ می بایست گفت که این قطعه سطحی تماما صاف و صیقلی دارد، چرا که چنانچه اینچنین نباشد و بر روی سطح آن زبری چشم شود، همین زبری مانع از خروج گاز میشود، به این ترتیب ساخت و طراحی این قطعه را میتوان یک فعالیت مشقت بار و مستضعف به علم منحصر به فرد در لحاظ گرفت. در یک تمجید کلی می توان هدرز را یک قطعه فنی برای تیونینگ و همینطور تقویت موتور در لحاظ گرفت که در زمانی که ارزش اتومبیل بالا می‌رود و اشخاص بضاعت خرید کردن یک ماشین پرقدرت و مهم کیفیت را ندارند، مورداستفاده قرار میگیرد و آن را بر بر روی خودرو هدرز پراید یورو 4 فولادی نصب مینمایند که نصب این قطعه سبب ساز بروز ویژگیهای متفاوتی در ماشین نیز میشود. اگر در طراحی و تولید خودروی شما از قطعهی هدرز به کارگیری شود، گازهایی که به سمت اگزوز میروند، اصلی شتاب و عملکرد بهتری از اتومبیل بیرون میشود؛ از طرفی خودرویی که از همین قطعه برخوردار است، گشتاور بیشتری دارد. نکتهای که در رابطه دارای طراحی و تولید این قطعه اصلی دارد، روزگار و هزینهای می باشد که شما باید به جهت آن در حیث بگیرید، ایجاد هدرز را میتوان یک مراحل وقتگیر و پرهزینه بهحساب آورد که به این استدلال اکثری از خودروسازان آن را بهعنوان یک آپشن در لحاظ میگیرند که بایستی بهصورت جداگانه بر بر روی اتومبیل کارگزاشتن شود و از آن بهعنوان یک قطعه فابریک استفاده نمیکنند. همین دو قطعه از لحاظ کالا و ساختاری دارای یکدیگر تفاوت دارند، میتوان گفت در هدرز پراید یورو 4 فولادی برای هر سیلندر یک خروجی در حیث گرفتهشده که پس از اشتعال و بالا وارد شدن پیستون در سیلندر، گازهای خروجی اصلی کمترین مقاومت از اگزوز اتومبیل بیرون می گردند و پروسهی انجام همین رخداد با هدرز پراید یورو 4 فولادی و در مقایسه با مانیفولد، دوچندان پرسرعت و آسانتر است و همین موضوع خود می تواند بر خنکسازی موتور نیز اثر گذاری داشته باشد. هنگامی که شما همین مقاله را دوست داشتید، مایل به دیتاها بیشتری در ارتباط حیاتی هدرز فولادی پراید وب وبسایت خود باشید.

مهم ترین مطالب خواندنی  من یک زن افغان هستم که به مکتب رفتم. ای کاش به جای شانس، حق بود