از صفر تا صد مدیریت پروژه های کوچک

حساس توجه به جهانی شدن شرکت های ساخت و تولید و توسعه و گسترش بازارهای کار، مدیران پروژه خوبتر میباشد اساسی استانداردهای رئیس پروژه آشنا شوند. علاوه بر مدرک، مدیران پروژه معمولا در حوزه کاری خویش دارای تجربه زیاد و بسیاری از آنها کلیدی گواهینامه حرفهای در رئیس پروژه هستند. استراتژیشان سادهاست و به طور معمول تنها یک هدف را دنبال میکنند. در واقع تیم در دست گرفتن پروژه قلب مجموعه پروژه هستند، کار اطلاعرسانی و درایت قسمتی به رئیس را بر عهده دارا هستند و مسیر رسیدن به هدف را هموارتر میکنند. در این دسته رئیس پروژه، یک کمپانی پهناور اهمیت کلی هدف و ددلاین برای تحویل پروژههای متعدد وجود دارد. به جهت هر پروژه خاصی یک مدیر پروژه منصوب می شود که اگرچه این تیتر برای وی رسمی و کل وقت وجود ندارد اما بد نمیباشد که در صورتی که تا به اکنون همین عنوان را داشته اید آن رابه مدیر بخش خویش بگوید و یک علم مبنا از مهارت های مدیر پروژه در رزومه پروژه دانشجویی جوشکاری خود داشته باشید. همین گواهی همچنین میتواند به تیتر یک ارزیابی لیست ساده برای پیگیری ترقی فعالیت اعضای گروه گزینه استفاده قرار بگیرد، یا تاریخ شروع و انتها تحویل کار به جهت در اختیار گرفتن بیشتر در آن درج شود. در این فاز ، بعضا عنصرها كلیدی مجزا گردهم آمده ، هسته اولیه گروه پروژه را ، به جهت آغاز فاز دوم تشكیل میدهند . همین استاندارد در واقع مرسوم ترین واحد سنجش به جهت سازمان دهی و چک سیستم های مدیر پروژه است. البته گشوده جایی عمل این رئیس پروژه مشقت بار می‌گردد که مجبور می باشد کلیدی بودجهای محدود به سراغ پروژهها برود، خب اکنون می بایست چه عمل کرد؟ فرض کند صاحبخانه یک مهمانی بزرگ می باشید و قرار میباشد تعدادی گونه خوراک درست کنید، خب چه کار میکنید؟