بررسی راهکارهای توسعهی گردشگری در استان آذربایجان غربی

عضو گروه پژوهشی رئیس و برنامهریزی گردشگری پژوهشکده گردشگری جهاد دانشگاهی گفت: ممکن است هیچ عرصهای به ترازو گردشگری از فناوری داده ها و ارتباطات اثر گذاری نگرفته است؛ بخش خصوصی تماما مستمند به کارگیری از فضای اینترنت و دسترسی آزاد به همین بستر میباشد که هرگونه محدودیتی کار اقتصادی این بخش را به شدت زیر تاثیر قرار خواهد داد. طباطبایی ادامه داد: قصد داریم اهمیت برگزاری نخستین کنفرانس و نمایشگاه فی مابین المللی گردشگری سلامت، درختان گردی و درختان درمانی بسکی و دعوت از صاحب نظران و فعالین این عرصه، به رویکرد حل قابل قبولی جهت افزایش مقام گردشگری سلامت و درختان گردی به ویژه در بخش تدریس نیروی انسانی آیتم نیاز همین صنعت دست یابیم. شجاعی افزود: نخستین کنفرانس نمایشگاه گردشگری سلامت و طبیعت گردی بسکی از ۲۴ الی ۲۷ خرداد ۱۴۰۱ در استان گلستان برگزار خواهد شد. جهت تسهیل استفادۀ دانشجویان، پژوهشگران و متخصصان، دسترسی به مقالات همین نشریه آزاد و بهصورت مجانی است، همچنین این نشریه به جهت داوری و چاپ مقالات خود هزینهای از نویسندگان اخذ نمیکند. البته جزئیات کاملی از طرح هنوز اعلام نشده است، اما در ذهنیت جامعه محدودسازی افراد در دسترسی به فضای آزاد داده ها ساخت شده است. در اکنون حاضر شاهد به کار گیری فزاینده از ICT ها در عرصه گردشگری هستیم. می بایست گفت جامعه ما در حال تجربه یک انقلاب صنعتی جدید می باشد که ولی از آن به تیتر انقلاب اطلاعاتی هم نام گردشگری ترکیه میبرند. عضو گروه پژوهشی مدیر و برنامهریزی گردشگری پژوهشکده گردشگری خاطرنشان کرد: احتمال دارد هیچ عرصهای به میزان گردشگری از فناوری دیتاها و ارتباطات اثر گذاری نگرفته است. کاربر گروه پژوهشی مدیریت و برنامهریزی گردشگری پژوهشکده گردشگری گفت: حقوق داده از یک سو روش تهیه و تنظیم فعالیتهای پردازش دادهها و کاربردها و فناوریهای ساخته شده بر روی آن‌ها را مطالعه می‌نماید و از سوی دیگر همین عصر مهم بررسی به کارگیری و کاربرد روشهای هوش تصنعی در زمینه حقوق، نقش «قانون به عنوان داده» را مورد باز‌نگری قرار میدهد. وی افزود: در حالی فناوریهای دیتاها و ارتباطات در کل بعد ها زندگی ما حاضر شدهاند که روشهای پیشرفته باز‌نگری آماری و هوش تصنعی و مصنوعی به طور فزایندهای در درحال حاضر رخ دادن به تمام طیف فعالیتهای ما از پاراگراف روشهای اجتماعی، کار، مسافرت و تعامل اساسی محیطمان هستند. اساتید این زمینه همیشه جزء فعالان گردشگری بوده اند و سبب رشد و شکوفایی گردشگری شده اند که معرفی آن ها به تیتر فعال گردشگری ، نقش بسزایی در گسترش صنعت گردشگری دارد، در برگه مرکزها آموزش گردشگری حیاتی این دانشگاه ها و مراکز آشنا شوید. خواسته از این فیلتر آنالیز سوابق از تاریخ ظریف شروع فعالیت رسمی در زمینه گردشگری می باشد که بر اساس تاریخ ثبت شده ، سیستم چک می کند.