تربیت و اصول آموزش سگ ها بخش دوم – بیمارستان دامپزشکی درینبیمارستان دامپزشکی درین

در تربیت سگ حرکت پیش قراول آنها مانعی ندارد. گرگ مدیریت پیش قراول هست و جلوتر از تمام گرگ ها حرکت می کند. پیش کسی نمیتوانم به جهت تعدادی روز تنهایش بگذارم زیرا به شدت متعلق است. کسی که باید اولیه از همه غذا بخورد و در حین خوراک میل کردن آن، هیچ یک از اعضای گروه اجازه نیز خوراک شدن حساس او را ندارند. مثلا زمانی سگ شما در هنگام طعام میل کردن غرغری خشمگین دارد، احتمالاً می خواهد به زبان خودش گفته باشد که من رئیس هستم و شما و ممکن است هر کس دیگری باید شکیبایی کنید! از آنجا که طعام و طعام خوردن، بدیهی ترین و هیجانی ترین نیاز سگ ها است، ممکن میباشد این حس سر گروهی خویش را در چنین لحظه هایی نشان بدهند. گمرک که همواره یکی از از سردمداران نزاع اصلی قاچاق متاع در سرزمین و همراه مهم سایر سازمان ها در این راستا بوده است، تلاش داراست حساس ارتقاء دقت و در اختیار گرفتن کالاها در هنگام ورود و ترخیص، سهم خود را در نبرد اساسی قاچاق کالا اصلی برنامه ریزی های کارشناسی شده افزایش دهد. در صورتی که سگ شما چنین غرغرهای تهدید آلودی دارد، حیاتی ما همپا باشید تا به برخی از قوانینی در تربیت سگ که به شما امداد خواهند کرد اشاره کنیم. روز کوتاه باشد ساعت ٤ و بلند باشد ٧ -٨ شب، همپا هم به بوستان میآیند. ادرار کردن: اگر شما یک سگ خانگی تربیت شده دارید البته به ناگهان وسط منزل ادرار می نماید همین تغییر ناگهانی در تفسیر معنا حرکات سگ میتواند نشاندهنده عفونت مثانه و مجاری ادرای باشند، اگر چه در سگهای مسن نشانه زوال عقل هم می تواند باشد. در تربیت سگ، حیوان می بایست بفهمد که نمی تواند به شما و دیگر اهالی خانه خصوصا فرزندانتان غرغر کند. پس هرگز در تربیت سگ برعلیه غرغر نمودن آن کوتاه نیایید. همین غرغر نمودن های عصبانی، ریشه در همان اخلاق و رفتار و خلق گرگ نظیر دارد. به عبارتی طور که گله گرگ ها تنها یک رئیس دارد، به سگ غرغروی خویش بفهمانید که تنها مدیریت خانه شما هستید. در چنین حالتی نسبت به شما حساس فرماندهی دارد. در سگ ها هورمون اکسیتوسین ترشح می شود که باعث این واقعه می باشد و میزان آن نسبت به گربه ها خیلی بخش اعظم است. پارس کردن در سگ ها یک عمل به طور کامل طبیعی می باشد و روشی به جهت برقراری ارتباط اساسی محیط اطراف و ابلاغ احساسات می باشد. البته آنچه در همین دربین بیش از هر چیز دیگری نمایان است، زندگی اجتماعی و به شدت قانونمند گرگ ها می باشد. اگر شما این مقاله را تحسین می کنید، مایلید داده ها بیشتری در گزینه خرید سگ هاسکی بدست آورید به وب سایت ما مراجعه کنید.