درمان فشار خون در طب سنتی توسط دکتر خیراندیش

دکتر خیراندیش در بسیاری از دانشگاههای دارای مرزوبوم به تدریس مشغول بوده که از گزاره آنان می توان از دانش کده ارتباط ها بینالملل وزارت امور خارجه، دانشگاههای تربیت معلم، شیراز، تربیت مدرس، تهران و دانشکده شهید بهشتی اسم برد. دکتر معالج خیراندیش بنیانگذار مجله رشد آموزش تاریخ، در وزارت تدریس و پرورش است. پزشک خیراندیش عضو هیئت علمی دانش کده شیراز هست و از سال 1379 از رتبه استادیاری به جايگاه دانشیاری ارتقاء یافته است. ، در تمام فصول سال اهمیت عرق کردن دوچندان تن دستبهگریبان هستند. مطالب همین نوشته خلاصهای از اختلال عرق نمودن بسیار بدن از دیدگاه طب سنتی را دکتر خیراندیش بواسیر بیان میکند. همین نقص‌ اهمیت گرگرفتگی در رابطه است. در شروع همین برنامه، حسین خیراندیش در جواب به پرسشی درمورد طرز ورودش به عرصه سیاست و آشنایی با شهید بهشتی اظهار کرد: من از سال های ۵۴ و ۵۵ با جریان انقلاب آشنا شدم؛ چون در قم تحصیل میکردم اصلی انقلاب آشنا شدم و به جهت نخستین توشه عکس امام خمینی را که یک عکس سه در چهار بود به دست آوردیم و لای کتابهایمان قایم میکردیم که کسی نبیند. خیراندیش ادامه داد: من برای درک همین مورد قضیه 6 ماه تمام مبانی روانشناسی را خواندم و اصلی بچههای گارد جاویدان شاه قرار میگذاشتم تا ببینم چطور انسانشناسی میکردند و نفوذی را شناسایی میکردند؛ یک طرح چهار یا این که 6 صفحهای را خدمت شهید مالکی دادم و گفتم “طبق این طرح می‌شود آن شخص را شناسایی کرد”، اما خودم آن را پیگیری نکردم که آیا اصلی کسی تطبیق دارد یا ندارد. همین گیاه خاصیت ضد باکتریایی و ضد قارچی داراست و مانع تعریق فراوان میشود. بوی تند عرق غلبه مزاج صفرا را بیان می نماید و علت عرق زیاد بدبو، عفونت اخلاط تن می باشد که گاهی سپس از میل کردن دارو یا این که غذایی یگانه ایجاد میشود. همینطور پایهگذار مجله کتاب ماه تاریخ و جغرافیا که از طرف وزارت فرهنگ وتمدن و ارشاد اسلامی چاپ و منتشر میشود. همچنین در سالهای 61 و 62 یک عصر تاریخ جهان و نیز شیوه تحقیق در علم ها اجتماعی را نگاشت که هر دو مکتوب از طرف وزارت تدریس و رشد در دانشسراهای تربیت استاد تدریس میشد. دکتر خیراندیش، همینطور ترجمه کتابهای «تاریخ مغولان» ویلم فلور، بخشی از کتاب «راهنمای خلیج فارس» اثر لوریمر، «سفرنامهي آیوِز» که سفرنامهای می باشد در گزینه خلیج فارس و سواحل جنوبی ایران، «تاریخ مغول» هوارس، و علاوه بر اینها مکتوب «تاریخ برازجان» را مهیا تکثیر دارد. از پاراگراف مهمترین آثار او، به جز کتابهای درسی میتوان به ترجمه مکتوب «برازجان» ویلم فلور، تصحیح «تاریخ بوشهر» نوشته محمدحسین بهروزی کازرونی، ترجمه کتاب «مغولان در تاریخ» برتولد اشپولر، و گردآوری شش جلد «پژوهشنامه خلیج فارس» اشاره کرد. درصورتیکه شما همین نوشته را تحسین می کنید، مایلید داده ها بیشتری در مورد دکتر خیراندیش صفرا بدست آورید به وب سایت ما مراجعه کنید.