سرطان غده تیروئید – Thyroid Cancer

در اسكن تيروئيد، براى ترازو گيرى میزان تشعشع دوربين مقابل گردن قرار داده مى شود. Stage IV: تومور در هر میزان ای، به بیرون از تیروئید و گردن و احتمال دارد غدد لنفاوی یا این که به بخش های دورتر نظیر ریه و استخوان توسعه سرطان تیروئید درمان یافته است. سرطان پاپیلاری رویش آرام ای دارد و ابتدا به غدد لنفاوی گردن انتشار می یابد. ولی مقدار مرگ و میر در سطح یا این که استیج ( Stage ) چهار بیماری افزایش قابل توجهی می یابد، علی الخصوص وقتی که سرطان پاپیلاری متاستاز به دور دست داده باشد. ارتقاء تراز کلسی تونین در خون می تواند نشان دهنده سرطان مدولاری تیروئید در تراز خیلی زود باشد. همچنين، چون “كلسيتونين” بر تراز كلسيم خون اثر گذار است، میزان آن ترازو گیری می شود. چون “گره” هاى غده تيروئيد بسيار كوچك مى باشند، از سونوگرافى براى هدايت دقيق سوزن نمونه بردارى استعمال مى شود، همچنين، در حالتی که سرطان به غدد لنفاوى همسایه نیز سرايت نموده باشد، اين گسترش اهمیت سونوگرافى قابل شناسايى مى باشد. در صورتی که براي درمان ندول تيروئيد به عمل جراحي نياز باشد، بيمار به يک جراح حساس تجربه معرفي ميگردد. به ندرت غده سرطانی می تواند اساسی تحریک اعصاب مربوط به حنجره منجر گرفتگی صدا شود. گاهی زمان ها برای اندک کردن علامت ها مربوط به اندک کاری تیروئید، پزشک برای شما به مدت کوتاه T3 تجویز می کند. سرطان تیروئید شایعترین سرطان مربوط به سیستم غدد باطن ریز است. بعضا از سندرمهای ژنتیکی ارثی: سندرم های ژنتیکی که خطر ابتلا به سرطان تیروئید را افزایش می دهد شامل سرطان مدولاری تیروئید خانوادگی ، نئوپلازی متفاوت غدد داخل ریز ، سندرم کوودن و پولیپوزوم آدنوماتوز خانوادگی است. پس از جراحی، در مناطقی که برداشت ید افزایش دارد نشانه سرطان تیروئید میباشد و مقادیر بیشتری از ید رادیواکتیو باید به جهت معالجه گزینه استعمال قرار گیرد. بیشتر اشخاص دچار به سرطان غده تیروئید تحت فعالیت جراحی برداشتن تیروئید قرار می گیرند. برداشتن تمام تیروئید. در اکثر اوقات موارد، پزشکان سفارش می نمایند که تمام غده تیروئید برداشته شود. ید درمانی اکثر زمان ها پس از تیروئیدکتومی به جهت از دربین بردن بافت تندرست تیروئید و همینطور نواحی میکروسکوپی سرطان تیروئید که در حین فعالیت جراحی از در بین نرفت ، به کارگیری می شود. سلولهای غیر طبیعی می توانند به بافت مجاور حمله کنند و می توانند در بقیه نقاط تن گسترش یابند. اگر نوع سرطان تيرویيد از نوعى باشد كه يون يد راديواكتيو را جذب ننمايد، اين روش براى تشخيص بسط احتمالى سرطان به ساير نقاط كاربرد دارد. پس از درمان اصلی جراحى و بیرون سازى غده تيروئيد، براى تشخيص و بررسى احتمال توسعه و گسترش سرطان به ساير نقاط، اسكن کل تن با يد راديواكتيو، سودمند می باشد (خصوصاً اگر غده تيروئيد كامل برداشته شده باشد و در نتيجه يد بيشترى به وسیله باقيمانده هاى احتمالى سلول هاى تيروئيدى در سراسر تن جذب خواهد شد). حتی می تواند دارای فشار به راه تنفسی سبب تنگی نفس شود. ازآنجایی که بعضا موردها دیگر هم باعث تغییر و تحول در رخ و ترازو تیروئید می شود ، گاهی چک های بیشتری از قبیل آزمایش خون جهت بررسی کارایی تیروئید و سونوگرافی جهت باز‌نگری ساختار این غده لازم است. تست های آزمایشگاهی جهت تشخیص، تحلیل کارایی تیروئید و تعیین نوع سرطان تیروئید به پزشک معالج کمک می نماید. BRAF می تواند جهت بررسی عود مجدد سرطان پاپیلاری تیروئید هم به عمل رود. بسیاری از این بیماران حیاتی موتاسیون در ژن BRAF هستند. پزشکان مطمئن نیستند که چه عواملی منجر بروز بخش اعظم موردها سرطان تیروئید می شود ، به این ترتیب هیچ راهی به جهت جلوگیری از سرطان تیروئید در افرادی که به طور میانگین خطر ابتلا به این بیماری را دارا هستند وجود ندارد. مواجهه دارای دز بالای اشعه: اخذ اشعه ایکس در اقدامات درمانی روتین، ریسک این سرطان را افزایش نمی دهد. این موتاسیون ژنتیکی سبب ارتقاء احتمال عود و برگشت سرطان تیروئید می شود. سوابق خانوادگی شما ممکن میباشد پزشک معالج را بر آن داشته باشد تا آزمایش ژنتیک را برای یافتن ژن هایی که خطر ابتلا به سرطان را ارتقا می دهند سرطان تیروئید منجر مرگ میشود ، پیشنهاد کند. در ارتفاع جراحی ممکن میباشد به غدد پاراتیروئید جراحت رسیده و در عاقبت مقدار کلسیم تن کاهش پیدا کند. افرادی که جراحی می شوند به هورمون درمانی جهت جایگزینی هورمون های تیروئید نیاز دارند. نماد بالینی اهمیت سرطان تیروئید یک عده (گره) در تیروئید میباشد و عمده سرطان های تیروئیدی هیچ علامتی ندارند. زمانی که هورمون محرکه تیروئید (TSH) به ترازو به اندازه بالا رفت، حساس ید یک کپی از کل تن شما گرفته می شود تا معلوم شود که آیا هنوز سلولهای تیروئیدی که نیاز به تخریب داشته باشد در تن شما باقی ما‌نده هست یا این که نه و این عمل مهم مقدار یه خرده از ید رادیواکتیو انجام می شود. ید رادیواکتیو مثل یک فشنگ جادویی تمام سلولهای سرطانی جامانده از جراحی را می کشد و به بقیه بافت ها به طور اندک زخم رسانده یا این که ابدا آسیب نمی رساند.