مشاوره کنکور تجربی

واسه نوپا های ریاضی و انسانی هم به تعداد محدود مشاوره قبول میکنیم. البته مشاوره ضعیف دقیقا میتواند عکس همین مسئله کار کرده و زندگی یک شخص را متلاطم کرده و از مسیر خود بیرون کند. ولی اهمیت مضاعف شدن تعداد داوطلبان کنکور، بسط و در دسترس قرار گرفتن منابع مطالعاتی مانند مکتوب های تست و کنکور، مدارس و به خصوص دانش آموزان نیاز به مشاور تحصیلی را در خویش احساس کردند. در سال های اخیر در کل مدرسه ها و آموزشگاه های برتر در بازه زمانی دبیرستان، کارشناسی ارشد و حتی دکترا فردی به عنوان مشاور تحصیلی،برنامه ریزی مطالعاتی دانش آموزان را مدیریت و سوق‌دهی می کند. هر چقدر که دسترسی عموم به منابع مطالعاتی اکثر شد،نقش مشاور تحصیلی در مدرسه های و حتی مشاوره تحصیلی خصوصی پر رنگ خیس مشاور کنکور گاماس گردید. علاوه بر این، به جهت پیمودن هر مسیر دشواری، داشتن یک راهنمای دلسوز و یک دوست باتجربه که پیش از این این مسیر را با برد طی کرده می باشد دوچندان مفید خواهد مشاور کنکور هیراد ذاکر بود. نحوه سوم: علاوه بر دو شیوه فوق، جهت رابطه دارای مرتبه های برتر کنکور (اعضای مشاوران ارشد کنکور آسان می باشد ) می توانید درخواست برنامه ریزی و مشاوره بلند مدت خود را در وب سایت رسمی کنکور آسان میباشد تصویب نمایید و در شکل تمایل نام مشاور مد لحاظ خود را هم ذکر کنید. همین روز ها بازار مشاوره کنکور حسابی داغ هست و افراد بخش اعظمی فقط بخاطر به دست آوردن جايگاه ۲ یا ۳ رقمی، خود را مشاور حرفهای کنکور معرفی میکنند. علم آموزان دبیرستانی، داوطلبان پشت کنکوری، دانشجویان انصرافی دانش کده ها، اشخاص میانسالی که سودای ادامه علم آموزی دارا هستند و… البته امروزه همین میزان استرس مهم دقت به عدم آشنایی تا حدودی افزایش یافته می باشد که همین دستور سبب ساز تصمیم گیری های اشتباه و عدم موفقیت در زندگی و علم آموزی برخی دانش آموزان شده است. این ولی تمامی ماجرا نبود، چرا که در ادامه تحقیقات سرنخها و شواهدی بهدست آمد که نشان میداد تبهکار اصلی این شگرد افراد دیگری را هم فریب دیتا و قربانی نقشه خویش کرده میباشد اما در ظاهر این اشخاص بهدلیل تهدیدهای مجرم و از واهمه آبروریزی حاضر به شکایت نشده بودند. وی خویش را مشاور کنکور معرفی کرده و هنگامی طعمههایش اساسی او تماس میگرفتند، حساس دادن وعده و وعیدهای دوچندان اعتماد آن‌ها را جلب کرده و بعد از آن اهمیت ادعای این‌که آنان می بایست در جلسات حضوری مشاور کمپانی کنند، این اشخاص را به مکانهای خلوت یا این که خانهاش کشانده و پس از آن نقشه شومش را عملی میکرده است.