پیستون موتور خودرو چیست و انواع اشکال آن؟

در همین پیستون ها، ممکن است اتاق احتراق بر روی سر پیستون باشد. همین عضو متحرک که یک سر آن داخل محوطه سیلندر است و از زیر به وسیله شاتون به میل لنگ متصل شده است، پیستون نام دارد. اعضای متحرک درون موتور منجمله پیستون، سوپاپ، میل لنگ و … مطلب پیشنهادی: علت داغ کردن موتور خودرو چیست؟ پیستون های آلومینیومی در نتیجه ارتقاء دما بخش اعظم از سیلندر های چدنی منبسط می شوند و همین فرمان ممکن می باشد باعث از در میان رفتن خلاصی پیستون شود.پیستون از جدار سیلندر بخش اعظم گرم می شود و این دستور باعث می شود که باز هم اکثر انبساط یابد.اما درصورتیکه کف پیستون خیلی داغ شود ممکن است باعث خویش سوزی شود در نتیجه ترتیب احتراق به هم می خورد و ممکن هست موتور آسیب ببیند. چون ترمیم شکستگی سیلندر چنانچه نیز قابلیت و امکان پذیر باشد دوچندان پردرد سر و لبریز هزینه است به همین فعالیت اصطلاحا دوختن سیلندر می گویند که اساسی استفاده از الکترود هایی از فرآورده سیلندر ( غالبا چدن است ) جوشکاری و ترمیم می شود . پیستون های آهنگری شده را مهم استعمال از لقمه های آلومینیوم آلیاژی می سازند . برای مثال در دو دسته اتومبیل اساسی اندازه پیستون های مشابه ، خودرویی که مهم پیستون بیشتری است ، توان بیشتری خواهد داشت. احتمالا نام پیستون را شنیده باشید که البته قطعه ای اساسی در به حرکت در آوردن ماشین نیز هست. پیستون ، در عمق موتور اتومبیل می باشد ، برای مشاهده پیستون میبایست درب سوپاپ و سرسیلندر باز شود. در رخ جدا شدن همین خنك كاري پیستون بر اثر حرارت حاصل از احتراق منبسط شده و اهمیت تراز داخلي بوش تماس پیدا مي كند. پیستونها از دیدگاههای مختلفی تقسیمبندی می شوند که یک عدد از این دستهبندیها بر شالوده گونه موتور است. شیارهایي هم بر روي محیط پیستون تعبیه مي شود كه محل قرارگیري رینگ ها مي باشد.در صورتیكه ترازو این شیارها بیش از حد دیتا شده در اطالاعات فنی دستگاه باشد پیستون می بایست حتما ردوبدل گردد. دستگاه پیستون شامل پیستون، حلقه های پیستون(رینگ پیستون) و انگشتی پیستون است.پیستون نسبتاً استوانه ای صورت است.در بالا بسته و در زیر گشوده است. در همین پیستون دو استرج فلزی در باطن پیستون به جهت پرهیز از تغییر‌و تحول سایز و انبساط و انقباض بخاطر دمای بالای موتور تعبیه شده است. پیستون موتور می بایست بتواند دمای 6000 سکو سلسیوس را به راحتی تحمل کند . قطعه استوانه شکلی است که در باطن سیلندر دارای اتصال داشتن به شاتون حرکت رفت و برگشتی دارد.پیستون قطعه حیاتی موتور است و روزگار های موتور را به وجود می آورد.ضمنا نیرو های تراکمی و انبساطی ناشی از احتراق را تحمل می کند. درصورتیکه از تالیف این مطلب لذت بردید و مطمئنا می توانید اطلاعات بیشتری در آیتم قطعات پمپ 9 پیستون لطفا از کاغذ ما بخواهید.